Algemene voorwaarden?

De meeste bedrijven hebben algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de overeenkomst die zij met een wederpartij aangaan. Althans, als de voorwaarden van toepassing zijn verklaard én tijdig én op de juiste wijze ter hand zijn gesteld. En daar gaat het helaas nog wel eens mis.

Leverancier vs afnemer

Bij elke levering van zaken of diensten is het mogelijk om daaraan voorafgaand algemene voorwaarden overeen te komen. Meestal omdat u als ondernemer zelf de leverancier bent. Maar anderzijds ook wanneer u de afnemer bent. Uw leverancier zal dan vermoedelijk haar algemene voorwaarden met u overeen willen komen en u wellicht uw inkoopvoorwaarden.

Hoe?

De gebruiker van algemene voorwaarden moet deze expliciet op de te sluiten overeenkomst van toepassing verklaren en moet de wederpartij in staat stellen om voorafgaand aan het sluiten van die overeenkomst van die algemene voorwaarden kennis te kunnen nemen. Bijvoorbeeld door deze voorwaarden op te nemen in de toegezonden offerte of opdrachtbevestiging en deze voor akkoord en ontvangst te laten tekenen.

Voorbeeld in het geval van een opdracht:

“Opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze opdrachtbevestiging akkoord te zijn met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen.”

Wanneer u een dergelijke zin opneemt en deze voor akkoord laat tekenen door uw klant, voorkomt u dat daarover later een geschil kan ontstaan.

Te laat!

In veel gevallen worden de algemene voorwaarden te laat, namelijk pas ná het sluiten van de overeenkomst – of zelfs helemaal niet – van toepassing verklaard of verstrekt. Een veel voorkomende fout is de toezending van een factuur met op de achterzijde de algemene voorwaarden. Een factuur is namelijk het sluitstuk van de overeenkomst met uw wederpartij. Mosterd na de maaltijd dus. Ook “De algemene voorwaarden staan op onze website” is niet voldoende. Evenmin als de veelgebruikte zin dat de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank of de Kamer van Koophandel en op verzoek worden toegezonden. In al die gevallen zijn ze niet of niet tijdig ter hand gesteld, zoals de wet dat voorschrijft. En dan zijn de algemene voorwaarden vernietigbaar.

Consequenties

Het niet van toepassing zijn van uw algemene voorwaarden kan bij een geschil met uw afnemer tot vervelende consequenties leiden. Bijvoorbeeld als daardoor de beperking van uw aansprakelijkheid niet geldt. Denk dus goed na over hoe u uw algemene voorwaarden hanteert. Zeker wanneer u voor het eerst met een afnemer zaken gaat doen. Dat kan een hoop narigheid voorkomen.

Wilt u weten of uw algemene voorwaarden nog up-to-date zijn en/of deze wel op de juiste manier door u van toepassing worden verklaard en ter hand worden gesteld, neem dan contact op met één van onze advocaten.