2023: Een jaar met veel successen voor de cliënten van Oomen & Sweep Advocaten

2023: Een jaar met veel successen

Hieronder een selectie van zaken die wij in 2023 voor onze cliënten positief hebben afgerond:

 • Zo vorderden wij namens meerdere particulieren bij de rechtbank met succes nakoming van de overeenkomst met hun bank over de duurzaamheidskorting en verlaging van hun hypotheekrente. De bank heeft vervolgens het teveel aan hypotheekrente terugbetaald;
 • Verder stonden wij een pachter/tulpenteler bij die met succes van een verpachter vergoeding vorderde van de schade die veroorzaakt was door overmatig gebruik van een bestrijdingsmiddel (zie uitspraak);
 • In een andere zaak verweerden kwekers zich bij de rechtbank tegen een claim die gegrond is op de levering van ondeugdelijke planten en vorderden daarnaast gedeeltelijke betaling van de openstaande facturen, beide met succes (zie uitspraak, hoger beroep loopt nog);
 • Een ondernemer had bij de rechtbank met succes betaling van schadevergoeding gevorderd vanwege het beëindigen van een samenwerkingsovereenkomst en trof vervolgens in hoger beroep een schikking, waarbij hij een aanvullend bedrag heeft ontvangen;
 • In weer een andere zaak vernietigde onze cliënt (particulier) bij de rechtbank met succes meerdere obligatieovereenkomsten met een beroep op dwaling en vorderde daarnaast schadevergoeding van de bestuurder van de uitgevende instelling wegens het niet behoorlijk vervullen van zijn bestuurstaak;
 • Cliënten (ondernemers) stelden als slachtoffer van phishing (bankfraude) een claim in tegen hun bank, waarna zij een aanzienlijk deel van de verduisterde gelden van de bank hebben ontvangen;
 • Weer een andere cliënt (particulier) verweerde zich bij het gerechtshof met succes tegen een vordering van een curator uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Wij adviseerden een ondernemer in een geschil over het op de markt brengen van inbreukmakende producten;
 • Voor onze cliënten (particulier en ondernemer) hebben wij met succes bezwaar gemaakt tegen de opzegging van de relatie met hun bank;
 • Bestuursrechtelijk zijn ook successen geboekt, onder meer in handhavingszaken en bij het alsnog verkrijgen van een omgevingsvergunning;
 • Last but not least hebben wij een Dutch MedTech company begeleid bij het wijzigen van de juridische structuur en het ophalen van een investering van € 7 miljoen (Seed & Series A Investment).

Hopelijk wordt 2024 net zo succesvol!