Curator persoonlijk aansprakelijk voor betaling van de huur

Curator persoonlijk aansprakelijk voor betaling van de huur

Onlangs heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een arrest bepaald dat de curator persoonlijk aansprakelijk is voor het betalen van de huur over de periode dat hij zonder toestemming van de verhuurder de door zijn failliet gehuurde winkelruimte in gebruik heeft gegeven aan een derde. Wat was het geval?

In het faillissement van een schoenenwinkel heeft de curator de voorraad en inventaris verkocht aan een opkoper. Deze opkoper heeft naast een bedrag voor de materiële activa tevens een bedrag van € 8.000,- voor de “goodwill” betaald. Nog voordat deze koop tot stand was gekomen had de verhuurder – die op grond van artikel 39 Fw de huur had opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden – de curator er schriftelijk op gewezen dat deze zich er tegen zou verzetten als de winkel gebruikt zou gaan worden “voor het gedurende een korte tijd voeren van verkoopacties, waarbij ook andere schoenen dan de thans voorhanden voorraad zullen gaan worden verkocht”. De curator werd erop gewezen dat onderverhuur en het aan derden in gebruik geven van de winkelruimte op grond van de huurovereenkomst verboden was.

Faillissementsuitverkoop

Nadat de curator aan de verhuurder had medegedeeld dat de activa waren verkocht heeft de verhuurder de curator er nogmaals op gewezen dat het gebruiksrecht van de winkel niet aan de koper verschaft mocht worden voordat er een nieuwe huurovereenkomst met hem was gesloten. Ondanks dit uitdrukkelijke verbod heeft de curator de winkelruimte toch aan de opkoper in gebruik gegeven, waarbij deze opkoper vanuit de winkel een faillissementsuitverkoop heeft gehouden. Nadat de verhuurder van dit gebruik op de hoogte was gekomen heeft hij de curator gesommeerd om het onrechtmatige gebruik van de winkel per direct te doen staken. Aan die sommatie heeft de curator geen gehoor gegeven.

Gedagvaard

De verhuurder heeft vervolgens de curator in privé gedagvaard en gevorderd dat de curator persoonlijk veroordeeld zou worden tot betaling van de huur over de periode dat de opkoper zonder zijn toestemming van de winkelruimte gebruik heeft gemaakt. In dit geval was dat twee maanden huur. In totaal € 6.500,-.

Het gerechtshof stelt vast dat de opkoper in de opzegtermijn na betaling van een vergoeding aan de curator gedurende enkele weken de winkelruimte heeft gebruikt om schoenen te verkopen. Volgens het gerechtshof heeft de opkoper aldus tegen betaling de winkelruimte feitelijk in gebruik genomen. Een dergelijk gebruik omvat meer dan het, met het oog op de ontruimingsverplichting, toestaan om de winkel te mogen betreden ter inventarisatie of verwijdering van de verkochte schoenenvoorraad. Het handelen van de curator kwalificeert daarmee als onderhuur of ingebruikgeving, hetgeen in strijd is met de huurovereenkomst.

Persoonlijk verwijt

Het gerechtshof oordeelt dat het handelen van de curator onder deze omstandigheden dermate onzorgvuldig en ongebruikelijk is dat de curator het onjuiste van zijn handelen moet hebben ingezien, althans redelijkerwijze behoorde in te zien, zodat hem een persoonlijk verwijt van zijn onzorgvuldig handelen kan worden gemaakt. Het hof acht de curator in navolging van de kantonrechter persoonlijk aansprakelijk voor de door de verhuurder geleden schade en veroordeelt hem in privé om € 6.500,- aan de verhuurder te betalen.

Waarom deze procedure?

Waarom heeft de verhuurder deze procedure tegen de curator gestart? De huur over de door curator in acht genomen opzegtermijn is toch een boedelvordering die met voorrang moet worden uitbetaald? Het is inderdaad zo dat de verhuurder een sterke vordering in het faillissement heeft, maar in dit geval was er binnen het faillissement kennelijk onvoldoende boedelactief om ook de boedelvordering van de verhuurder te kunnen voldoen. Door de curator persoonlijk aansprakelijk te stellen heeft de verhuurder alsnog een deel van de huurpenningen over de opzegtermijn kunnen incasseren. De verwachting is dat meer verhuurders deze route zullen gaan volgen, nu het in de praktijk wel vaker voorkomt dat curatoren de gehuurde ruimte door opkopers laten gebruiken voor uitverkopen.

Aanbevolen

Niets gevonden.