Faillissementen

In geval van een (dreigende) insolventie – zoals faillissementen, surseances van betaling of de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (‘WSNP’) – kan een van onze advocaten door de rechtbank worden benoemd tot curator of bewindvoerder. Bent u betrokken bij een faillissement, surseance van betaling of WSNP? Hieronder vindt u algemene informatie rondom lopende insolventieprocedures.

Bent u een schuldeiser?

Incassomaatregelen (staken)

Tijdens een faillissement en WSNP kunnen (rechts)vorderingen tot het verkrijgen van betaling uit de boedel alleen nog verkregen worden door indiening van de vordering ter verificatie bij de curator/bewindvoerder. Andere (rechts)maatregelen zullen gedurende de insolventie worden geschorst of niet-ontvankelijk zijn. Gedurende de insolventie vervallen rente en (onnodig) gemaakte (incasso)kosten zijn niet verifieerbaar. Voorkom onnodige/niet-verifieerbare kosten.

Vordering indienen ter verificatie

Gedurende een wettelijke insolventieprocedure kunt u uw vordering ter verificatie indienen bij de curator/bewindvoerder door middel van een gespecificeerde opgave (per brief of e-mail) van uw (openstaande) vordering onder overlegging van bewijsstukken, zodat deze op de lijst van voorlopig erkende crediteuren kan worden geplaatst.

Voor indiening van uw vordering in een insolventieprocedure waar een van onze advocaten is benoemd tot curator of bewindvoerder kunt u uw correspondentie rechtstreeks richten aan de betreffende advocaat of aan onze faillissementsafdeling per gewone post of via faillissementen@oomen-sweeppunt-nl-dik. U kunt uw vordering ook direct indienen via het contactformulier van de afdeling: contactformulier faillissementen.

Eigendomsvoorbehoud en preferenties

Voor zover u meent aanspraak te kunnen maken op een eventueel overeengekomen eigendomsvoorbehoud dan wel een preferentie op goederen in de boedel dient u de curator/bewindvoerder daar zo spoedig mogelijk over te informeren onder opgave van de wettelijke grondslag en overlegging van bewijsstukken. Preferenties c.q. voorrang vloeien voort uit onder andere pand-, hypotheek-, retentie- of voorrecht.

Curator/bewindvoerder

De contactgegevens van de benoemde curator/bewindvoerder zijn te raadplegen in het Centraal Insolventieregister.
Voor een overzicht van lopende en/of recent opgeheven insolventies waarin een van onze advocaten is benoemd, klik hier.

U bent zelf insolvent of u bent bestuurder van een rechtspersoon in insolventie?

Voor uw privé faillissement: download hier de algemene informatiebrief natuurlijk persoon.

Voor uw positie als bestuurder in het faillissement van uw rechtspersoon: download hier de algemene informatiebrief bestuurder van een rechtspersoon.

Voor nadere informatie over de WSNP: ga naar de website www.bureauwsnp.nl

(Ex-)Werknemers – loongarantieregeling UWV

Is er sprake van blijvende betalingsonmacht bij uw werkgever of is op uw werkgever een insolventieprocedure van kracht, raadpleeg dan de website van het UWV voor een eventuele uitkering, loongarantieregeling en uw overige rechten en plichten.

Termijnen in Insolventies

Tijdens insolventies zijn er een aantal vaste, korte termijnen die van belang kunnen zijn voor betrokkenen. Het is dan ook belangrijk om de publicaties op rechtspraak.nl in het insolventieregister in de gaten te houden en kennis te nemen van de geldende termijnen in insolventies.

Ontwikkelingen, publicaties en openbare verslagen

Voor specifieke informatie over een lopend insolventiedossier waarin een van onze advocaten door de rechtbank is benoemd tot curator of bewindvoerder, klik hier.

Verder kunt u ook in het Centraal Insolventieregister alle actuele wettelijke publicaties volgen. Van rechtspersonen zijn daar ook de openbare verslagen te raadplegen. Ga naar het Centraal Insolventieregister.