Wet versterking positie curator

Op 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. Deze wet legt een zwaardere informatie- en inlichtingenplicht op aan betrokkenen in een faillissement en geeft de faillissementscurator extra gereedschappen om zijn informatiepositie te verbeteren. Een ver-van-mijn-bed-show hoor ik u denken, maar dit wetsvoorstel raakt naast de gefailleerde ook de professionele partij die de administratie onder zich houdt van een (toekomstig) gefailleerde. Merkt u daar direct iets van? Waarschijnlijk niet. De wet kent namelijk een overgangsregeling waardoor de wet nog niet in alle faillissementen werkt. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

De curator

Wat regelt deze wet nu precies? Voor de curator brengt deze wet een nieuwe, althans nu wettelijk vastgelegde, verplichting om in faillissementen bijzonder alert te zijn op eventuele onregelmatigheden. Denk daarbij aan (faillissements)fraude. Indien daarvan sprake is zal de curator de rechter-commissaris daarover vertrouwelijk informeren. De curator zal vervolgens in het voorkomende geval melding of aangifte moeten doen van de onregelmatigheden bij de bevoegde instanties (FIOD/politie). In de periodieke, openbare verslaglegging moet de curator de belanghebbenden informeren over de wijze waarop onderzocht is of er sprake is (geweest) van onregelmatigheden.

Informatie

Voor het faillissementsonderzoek – dat niet alleen ziet op onregelmatigheden – zal de curator uiteraard moeten beschikken over de nodige informatie en administratie. De gefailleerde is daarom verplicht om zowel gevraagd als uit eigen beweging inlichtingen te verstrekken aan de curator over feiten en omstandigheden waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de curator van belang kunnen zijn (art. 105 Fw). Van belang is onder meer informatie ten aanzien van activa in het binnen- en buitenland, zoals banktegoeden en onroerend goed.

Administratie

Verder dient de gefailleerde de administratie terstond ongeschonden aan de curator ter beschikking te stellen (art. 105a Fw). Administratie is allang niet meer (enkel) in orders (of schoenendozen) vol met papier te vinden. Veel administraties worden digitaal verwerkt op een server of in ’the cloud’. De gefailleerde moet na datum faillissement over deze administratie kunnen beschikken. Vanwege betalingsachterstanden wil dat wel eens problemen opleveren. Daarnaast zal de gefailleerde de noodzakelijke middelen, zoals encryptiesleutels, ter beschikking moeten stellen om de inhoud binnen redelijke termijn leesbaar te kunnen maken. Verder dient de gefailleerde alle medewerking bij het beheer en de vereffening van de boedel te verlenen.

Bestuurders en vennoten

In geval van een faillissement van een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap gelden de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen ook voor de natuurlijke personen achter de onderneming, zoals de huidige (middellijk) bestuurders, commissarissen, vennoten en voor feitelijk bestuurders of zij die dat in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement zijn geweest (art. 106 Fw).

Derden

De verplichting om de administratie aan de curator ter beschikking te stellen geldt niet enkel voor de (bestuurders en vennoten van) gefailleerde. Heeft u geheel of gedeeltelijk administratie van de gefailleerde onder u in de uitoefening van uw beroep of bedrijf, bijvoorbeeld boekhouder of (extern) accountant? Dan bent u ook verplicht om de administratie desgevraagd aan de curator ter beschikking te stellen. U kunt de medewerking niet weigeren met een beroep op het retentierecht (artikel 105b Fw).

Bent u in enige gemeenschap van goederen gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan en gaat uw partner failliet? Dan rust ook op u de informatie- en medewerkingsplicht voor zover het de gemeenschap betreft (lid 3 van de artikelen 105 en 105a Fw).

Overgangsrecht

Bent u betrokken bij een faillissement uitgesproken vóór 1 juli 2017? Of bent u bestuurder geweest in een periode voor 1 juli 2017? In die gevallen heeft deze wet nog geen invloed op uw situatie. De wet werkt alleen ten aanzien van nieuwe faillissementen uitgesproken na 1 juli 2017 en de bijzondere bepalingen ten aanzien van bestuurders werken bovendien slechts voor de bestuursperiode vanaf 1 juli 2017.

Vragen of advies nodig?

Wordt u door de curator gehouden om mee te werken om informatie of administratie af te geven? Bent u op andere wijze direct of indirect betrokken bij een (dreigende) faillissementssituatie? Of heeft u andere faillissement gerelateerde vragen? Neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.